ارتباط با اداره حفاظت فیزیکی

تعداد بازدید:۸۶۵

                        تلفن های اداره حفاظت فیزیکی واحد

رئیس اداره حفاظت فیزیکی

تلفن مستقیم

فکس

تلفن داخلی

۵۵۲۲۹۳۵۸

***

۲۲۷۱

درب اصلی دانشجویی

ورودی برادران

ورودی خواهران

تلفن مستقیم

۵۵۲۲۹۳۳۶

تلفن مستقیم

***

تلفن داخلی

۲۲۶۸

تلفن داخلی

۲۲۵۷

درب آزمایشگاه ورودی پارکینگ دانشجویی

تلفن مستقیم

***

تلفن داخلی

۲۲۳۶

درب شرقی

تلفن مستقیم

***

تلفن داخلی

۲۳۵۴

دانشکده هنر و معماری

تلفن مستقیم

***

تلفن داخلی

۲۲۹۷

دانشکده فنی و مهندسی و برق

تلفن مستقیم

***

تلفن داخلی

۲۳۳۴

دانشکده علوم انسانی

تلفن مستقیم

***

تلفن داخلی

۲۶۰۰

دانشکده مدیریت و حسابداری

تلفن مستقیم

***

تلفن داخلی

۲۴۰۳

ساختمان IT

تلفن مستقیم

***

تلفن داخلی

۲۵۲۶

ساختمان کتابخانه

تلفن مستقیم

***

تلفن داخلی

***

ساختمان شیخ صدوق

تلفن مستقیم

۳۳۷۴۱۹۴۶

تلفن داخلی

***

مجتمع ابوالفتوح رازی(مادران) صفائیه

ورودی برادران

ورودی خواهران

تلفن مستقیم

۳۳۷۵۹۸۱۷

تلفن مستقیم

۳۳۷۵۹۸۱۷

تلفن داخلی

۲۰۲

تلفن داخلی

۲۰۶

مدرسه سما دانشگاه آزاد یادگار امام(ره)شهرری (دولت آباد)

تلفن مستقیم

۳۳۷۴۲۹۰۶

تلفن داخلی

***